wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin odnośnik
Kontakt
Statystyka
 • Ilość produktów: 550
 • Ilość kategorii: 125
 • Ilość promocji: 3
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 3
 • Sklep odwiedziło: 374387 klientów
 • Sklep działa od: 08-05-2017
Kategorie
Regulamin sklepu

Regulamin odnośnikREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.silvak.pl/

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem http://www.silvak.pl/ prowadzonym przez SILVAK  Marcin Mikołajski, adres. ul. Na Zapleczu 26b, 87-100 Toruń, o numerze NIP 8791799801, 
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą(Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: Silvak Zaopatrzenie Techniczne adres. ul. Zapleczu 26b, 87-100 Toruń
  2. Działy obsługi klienta tel. 511100570e-mail:biuro@silvak.pl,
 4. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Sprzedający – SILVAK Marcin Mikołajski, adres. ul. Zapleczu 26b, 87-100 Toruń, o numerze NIP 8791799801.
  2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela

ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  1. Konsument – Klient, który zawiera z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,
  2. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin,
  4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.silvak.pl/
  5. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą.
  6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy,

  1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
  1. Cena - Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 1. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. poczta elektroniczna,
  2. kontakt telefoniczny,
  3. korespondencja pocztowa.
 2. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https oraz javascript (zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli).
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
 4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień.
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 8. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane i pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 3.Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru produktów umieszczając je w koszyku, a następnie przejść do realizacji zamówienia, klikając przycisk       „DO KASY”, a następni postępować zgodnie z komunikatami.
 2. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 4. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Zamawiam i Płacę” Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane - informując o tym poprzez formularz kontaktowy.
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 5 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 8. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar w terminie 5 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że Klient dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
 9. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 7dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta lub poinformowanie o możliwości jego odbioru w siedzibie Sprzedającego, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 10. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 11. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:
  1. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem obsługi klienta: tel. 511100570
  2. poprzez przesyłkę kurierską.
 12. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
  1. w gotówce (przy odbiorze osobistym),
  2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 78 1090 1506 0000 0001 5195 0826 .
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli uzna, że prezentowane w projekcie Klienta treści zawierają przejawy nienawiści, naruszają przepisy obowiązującego prawa, zawierają treści pornograficzne lub w inny sposób naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie sklepu. Klient zostanie poinformowany (telefonicznie lub mailem) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zostanie zaproponowany Klientowi towar zastępczy. Wówczas na wniosek Klienta zamówienie może zostać anulowane.

§ 4. prywatność

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Nazwa firmy
  4. Adres
  5. Adres E-mail
  6. Numer Telefonu
 3. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych).
 8. Biuletyn informacyjny mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

§ 5. Rękojmia I GWARANCJA

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:
  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad
 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.
 7. Sprzedający nie jest producentem towarów. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 6. Reklamacja towaru

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać na:
  1. adres korespondencyjny: adres korespondencyjny: Silvak Zaopatrzenie Techniczne adres. ul. Na zapleczu 26b, 87-100 Toruń,
  2. adres mailowy e-mail: biuro@silvak.pl,
  3. telefonicznie pod numerem tel. 511-100-570 .
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się, aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 5. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§ 7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
  1. adres korespondencyjny: adres korespondencyjny: Silvak Zaopatrzenie Techniczne adres. ul. Na zapleczu 26b, 87-100 Toruń,
  2. adres mailowy e-mail: biuro@silvak.pl,
  3. telefonicznie pod numerem tel. 511-100-570 .
 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać rodzaj usterki.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest poniżej.
 4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres korespondencyjny Sprzedającego lub mailem na adres e-mail biuro@silvak.pl . Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta) za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.
 7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy  Sprzedającemu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, gdy towar dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu i nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

                                                § 9. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl .

§ 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 3. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 5. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

§ 13. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU W STOSUNKU DO OSÓB NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat:

SILVAK Marcin Mikołajski

ul. Zapleczu 26b, 87-100 Toruń

e- mail biuro@silvak.pl

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

 

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Data odbioru towaru                              ……………………………………………………………….                                                         

                                                  data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)        ……………………………………………………………….                                                                                 

                               Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                       ……………………………………………………………….                                                                                                   

                                                                                                     Adres

 

 

 

                                                                         

……………………………………………………………….

                                                                                                          Podpis konsumenta(-ów)

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

Data: ……………………………………………………………….                                                         

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Przejdź do strony głównej

Producenci

 • ASTA
 • Cid Lines
 • Ferax
 • Kenotek
 • Lavor
 • LIMIT
 • LUNA
 • Mighty Seven
 • SILVAK
 • Sparky
 • TENGTOOLS
 • Vikan
 • Walter
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu